Kairi Kasearu kaitseb doktoritööd

Print

19.10.2010 kell 10.00 TÜ nõukogu saal


19. oktoobril kell 10 kaitseb sotsiaal- ja haridusteaduskonna nõukogus (TÜ nõukogu saal) doktoriväitekirja "Structural changes or individual preferences? A study of unmarried cohabitation in Estonia" (Strukturaalsed muutused või individuaalsed eelistused? Vaba kooselu Eestis) sotsioloogia doktorant Kairi Kasearu.

Juhendaja on dots Dagmar Kutsar, oponent prof emer Jan Trost (Uppsala Ülikool).

Doktoriväitekiri keskendub vaba kooselu laienemise protsessi analüüsile Eesti ühiskonnas. Väitekiri koosneb ülevaatepeatükist ja kolmest eelretsenseeritavas rahvusvahelises teadusajakirjas avaldatud artiklist. Artiklites otsitakse vastust küsimustele, milline on vaba kooselu levik Euroopa riikides ja kuivõrd toimub kooselumustrite sarnastumine või eristumine; mil määral Ida-Euroopa riigid koonduvad ühte gruppi sarnaste arengujoonte alusel; millised ühiskonna makro- ja mikrotasandi tegurid avaldavad mõju individuaalsele vaba kooselu eelistamisele abielu asemel; kuivõrd kavatsus elada vabas kooselus on seletatav indiviidi sotsiaal-demograafiliste ning isiksuslike karakteristikutega ja lõpuks - milline on vabas kooselus elavate inimeste igapäevane pereelu korraldus abielus olevate inimestega võrreldes. Ülevaatepeatükk loob teoreetilise raamistiku vaba kooselu kiire leviku seletamisele Eesti ühiskonnas peale taasiseseisvumist ning toob esile vaba kooselu uurimisega kaasnevad metodoloogilised probleemid. Kokkuvõttes leitakse käesolevas väitekirjas, et vaba kooselu ulatuslik levik Eestis on sotsiaalsete arengute ja individuaalsete mõtestatud valikute omavahelise mõjustatuse seaduspärane tulem. Vaba kooselu laienemine erinevatesse sotsiaalsetesse gruppidesse on seletatav difusiooniprotsessiga, mille käigus muutub vaba kooselu kui sotsiaalne nähtus ise sisemiselt üha heterogeensemaks ning erisus abieluga kahaneb.

http://hdl.handle.net/10062/15314

Tartu Ülikool Tagasi avalehele